Law 6

Fundraising

Når engagerede mennesker samles opstår der ofte nye og spændende ideer. Nogle ideer kan umiddelbart gøres til handling, mens andre forudsætter ekstern finasiering for at blive virkeliggjort.

Flere midler – nye muligheder

Frivillige foreninger kan søge om penge og ressourcer fra fonde og puljer, der kan være med til at sikre foreningens drift eller muliggøre nye projekter og aktiviteter. Nogle af disse er særligt målrettet det frivillige foreningsliv, mens andre kan have et lokalt tilhørsforhold.

Nedenstående er tænkt som inspiration til, hvordan I kommer i gang med fundraising samt gode råd til, hvordan man skriver en god ansøgning. Vi viser desuden eksempler på relevante fonde og puljer, I som forening kan søge. Listen opdateres løbende.

Oversigt over fonde

Som forening i Herning kommune kan du søge om adgang til Fonde.dk, der er en videnbank for fundraising.
På Fonde.dk finder du guides og skabeloner til, hvordan du skriver den gode ansøgning samt en database, hvor du kan søge blandt udvalgte private fonde samt alle offentlige og kommunale puljer. Se mere på Herning Kommunes hjemmeside: https://www.herning.dk/borger/kultur-og-fritid/fritid-og-idraet/foreninger/faa-adgang-til-fondedk/

Adgang gives til en repræsentant i foreninger som er hjemmehørende i Herning kommune.

Gode ansøgninger er hårdt arbejde

Når I i foreningen har fået en god ide, som I vil søge midler til, er der en række forhold som skal afklares: Hvor skal pengene komme fra? Hvad er formålet med projektet? Hvor meget skal I selv finansiere?

Mange puljer og fonde har faste ansøgningsskemaer, I skal udfylde. Det er derfor vigtigt, at I læser retningslinjerne grundigt og udfylder skemaet med de relevante oplysninger.

Når fundraising lykkes er det fordi, modtageren har fået et klart billede af, hvem I er, og hvad I vil med jeres aktivitet, og at der er et match med den fond eller pulje, I har søgt.

Sparring

Ønsker I et foreningsbesøg af Idrætsrådet i forbindelse med jeres projekt, er I meget velkomne til at kontakte HIR.

Hvad er jeres drøm?

Start med at svare på: Hvad drømmer I om på jeres forenings vegne.

Det kan være relevant at I som forening stiller jer selv nogle af nedenstående spørgsmål:

 • Hvilke projekter som allerede kører kunne løftes med nye puljemidler?
 • Hvilke fællesskaber i foreningen ønsker I at styrke?
 • Hvilke problemer trænger til at blive løst?
 • Hvilke nye målgrupper kunne blive en del af foreningen?
 • Hvilke (nye) aktiviteter kunne løfte jeres forening?

Husk at spørge medlemmerne, da de ofte kan give stor viden.

Hvad lægger fondene vægt på?

Det er selvfølgelig meget forskelligt, hvad fondene er optaget af. Hver enkel pulje og fond har sit eget formål eller fundats. Det er vigtigt, at du søger puljer og fonde, som matcher med dit eget formål.
Tænk over følgende – næsten alle puljer og fonde lægger vægt på at dit projekt enten er:
 • Nyskabende eller innovativt
 • Kommer mange mennesker til gode

eller mere konkret: det gode projekt

 • er samfundsrelevant og løser udfordringer/problemer.
 • kommer mange til gode (målgruppeorienteret).
 • har en høj faglig kvalitet og de nødvendige kompetencer.
 • har relevant timing ift. samfundsudviklingen (trends).
 • beskriver det epokegørende og nytænkende.
 • har bred opbakning – internt og eksternt.
 • består af flere personer – internt og eksternt.
 • er på én gang ambitiøst og realistisk.
 • bygger på åben- og ærlighed – fra beskrivelse til budget.
 • beskriver livet efter fondsstøtten (den daglige drift).

Gode råd til projektudvikling

(1) Abstract / kort projektresume.
Beskriv kort og konkret projektets formål og fremgangsmåde. (Når projekter grovsorteres, sker det først og fremmest på baggrund af dette resume).
(2) Problemet/behovet
Beskriv tydeligt og engageret (på 5-7 linjer) det problem, som projektet skal løse. Husk at beskrive alle de forskellige målgrupper, som problemet berører.
(3) Baggrund/dokumentation for problemet
Dokumenter på (6-8 linjer), at der er et reelt problem / behov. Tag fx udgangspunkt i eksisterende undersøgelser eller lokale tilkendegivelser. Henvis evt. til bilag med en stor redegørelse/undersøgelse/underskriftsindsamling.
(4) Vores forslag til løsning
Forklar hvordan projektet skal være med til at løse problemet. Gør opmærksom på hvori det unikke og fornyende i projektet består. Tænk kreativt. Det originale i projektet kan både være projektets målgruppe, struktur, partnerskab og geografiske beliggenhed. Giv efterfølgende en detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter og opdel dem i forskellige faser.
(5) Forventede resultater/succeskriterier
Beskriv de forventede resultater så konkret som muligt. Giv udtryk for hvad der skal til, før I vil betragte jeres projekt som en succes. Formuler jer sådan, at det efterfølgende er muligt at undersøge, om kriterierne blev indfriet. Hvis projektet fx er et nyt foreningstilbud, kunne succeskriteriet være, at der kommer 15 nye medlemmer det første år.
(6) Partnerskab
Få andre til at bakke op om jeres projekt og beskriv efterfølgende partnerskabet. Gør opmærksom på hvad der netop er jeres forudsætninger for at gennemføre projektet og løse problemet. vedlæg fx CV, årsberetninger, tidligere erfaringer på området, økonomisk formåen m.m.. Præsenter en klar organisationsmodel og fordeling af opgaver.
(7) Forankring
Synliggør at målgruppen vil få glæde af projektet udover støtteperioden. Enten fordi projektet kan videreføres uden støtte, når det først er i gang eller fordi projektet har givet målgruppen redskaber, som de kan bruge fremover. (Er der tale om byggeri/anlæg, kan det være en fordel at præsentere en klar model for vedligeholdelse).
(8) Evaluering
Beskriv en plan og en fremgangsmåde for, hvordan projektets forventede resultater / succeskriterier evalueres.
(9) Formidling
Beskriv hvordan projektets resultater/erfaringer mangfoldiggøres, dvs. når en bred skare af personer (sådan at fonden/sponsoren får synlighed til gengæld for deres støtte).
(10) Tidsplan
Præsenter en realistisk tidsplan, der er relateret til projektets faser. En tidsplan får projektet til at virke mere overskueligt og gennemtænkt. Tidsplanen bør være overordnet (uden detajler) og ikke for optimistisk. Skriv evt. i antal uger (efter bevillingsdato).
(11) Budget
Beskriv det konkrete ønske om støtte (med henvisning til bilag med et detaljeret budget). Det er vigtigt at sammenhængen mellem budget og selve projektet fremgår tydeligt.

DIF og DGIs foreningspulje

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Slutbrugerne af puljens midler er således danskere i og uden for foreningsidrætten, der kan få glæde af støttede aktiviteter og initiativer i de danske idrætsforeninger. Kan søges af alle idrætsforeninger. Læs mere.

Egefonden

Egefonden – Vibeke og Mads Eg Damgaards Fond yder primært støtte til kulturelle og almennyttige formål i lokalsamfundet (bl.a. Herning). Læs mere.

Fritidspas for børn og unge i Herning Kommune

Med fritidspas til fritidsaktiviteter til børn og unge mellem 6-18 år i Herning Kommune støttes børn og unge, som er fritidsinaktive og har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet. Læs mere her.

Fonden af 1844

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og almennyttige formål, herunder for eksempel humanitære, kulturelle, sportslige, kunstneriske, videnskabelige eller undervisningsmæssige formål.

Fonden bevilger støtte indenfor følgende postnumre: 6933, 7280, 7400, 7430, 7441, 7442, 7451, 7480, 7490 og 7540. Læs mere her:

Spar Nord Fonden

Fonden har til formål at videreføre Sparekassen Nordjyllands virksomhed gennem Spar Nord Bank A/S og herunder at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn. Læs mere her:

Oticon Fonden

Fondens formål er, af fondens årlige nettoindtægt, at yde støtte til projekter, der har til formål at helbrede eller afhjælpe tunghørhed eller følgerne deraf. At yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige og kunstneriske formål og navnlig med sigte på at bidrage til dansk ungdoms uddannelse. Læs mere her:

Nordea-Fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål, der støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. Læs mere.

Vores samarbejdspartnere og medspillere