Law 7

Vedtægter for Herning Idrætsråd

Nyeste opdaterede vedtægter for Herning Idrætsråd kan læses herunder:

§1 Navn og formål.

Herning Idrætsråd (i det efterfølgende kaldet Idrætsrådet) er en paraplyorganisation for idrætsforeninger i Herning Kommune.

Dens formål er:

 • at varetage den samlede amatøridræts interesser
 • at sikre gode fysiske og økonomiske rammer for idrætsforeninger i kommunen
 • at forestå fordeling af kommunale tilskud til idrætsforeningerne efter aftale med kommunen
 • at analysere og gennemføre projekter som giver nytteværdi for idrætten
 • at støtte foreningerne i god og effektiv administration
 • at styrke sammenholdet mellem idrætsforeninger i Herning Kommune

Idrætsrådet repræsenterer idrætten i Herning Kommune og er idrættens talerør. Henvendelser af væsentlig betydning fra de tilsluttede idrætsforeninger til en offentlig myndighed skal samtidig fremsendes til Idrætsrådet.

§2 Medlemskab.

Alle godkendte idrætsforeninger i Herning Kommune, som vil respektere og være loyal mod formålsparagraffen, og som betaler kontingent som fastsat jf. § 4 stk. 4, kan optages som medlemmer.

Optagelse sker ved fremsendelse af skriftlig ansøgning til Idrætsrådets bestyrelse vedlagt:

 • Oplysning om foreningens navn og adresse
 • 1 eksemplar af foreningens vedtægter
 • Medlemstal, budget og evt. regnskab
 • Angivelse af nuværende bestyrelse med kontaktoplysninger.

Idrætsrådets bestyrelse afgør om optagelse kan ske.

En sådan afgørelse kan af ethvert medlem efter bestyrelsens beslutning indbringes for Idrætsrådets først kommende repræsentantskabsmøde til afgørelse efter almindeligt stemmeflertal.

§3 Repræsentantskab.

Idrætsrådets øverste myndighed er repræsentantskabet.

Repræsentantskabet sammensættes således:

 • Foreninger med 1 – 1.000 aktive medlemmer – 1 stemmeberettet repræsentant
 • Foreninger med 1.000 – 2.000 aktive medlemmer – 2 stemmeberettet repræsentanter
 • Foreninger med over 2.000 aktive medlemmer – 3 stemmeberettet repræsentanter

Herudover består repræsentantskabet af Idrætsrådets siddende bestyrelse med samme stemmeret som øvrige repræsentanter.

§4 Ordinært repræsentantskabsmøde.

Ordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes årligt inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet skal ske ved særskilt skriftlig meddelelse, herunder ved e-mail, til hver enkelt medlemsforening med mindst 28 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. Forslagene udsendes til foreningerne 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse, herunder også eventuelle udvalgsberetninger til godkendelse
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af næste års budget – herunder fastsættelse af næste års kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand (i lige år).
  Valg af kasserer (i ulige år).
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  I lige år vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 1-2 bestyrelsesmedlemmer.
  Hvert år vælges en bestyrelsessuppleant for en et-årig periode.
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen. Revisorerne er skiftevis på valg hvert andet år.
  Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
 9. Eventuelt.

§5 Beslutningsdygtighed.

Ethvert repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset fremmødte antal stemmeberettet medlemmer.

På repræsentantskabsmødet træffes alle afgørelser ved simpelt stemmeflertal.

Ved ændring af vedtægter eller ved forslag om opløsning af Idrætsrådet kræves dog, at forslaget vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer, jf. nedenfor.

§6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når den siddende bestyrelse forlanger det, eller når mindst 10 af idrætsforeningerne fremsender skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

Ekstraordinær repræsentantskabsmøde indkaldes senest 14 dage efter anmodning er modtaget. Indkaldelsen sker med mindst 21 dages varsel.

§7 Bestyrelse.

Idrætsrådets daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 5-7 medlemmer valgt af repræsentantskabet for 2 år ad gangen.

Formanden og kassereren vælges direkte af repræsentantskabet og således, at i lige årstal vælges formanden samt 2-3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af næstformand og sekretær.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører protokol over hvert bestyrelsesmøde.

På hvert ordinært repræsentantskabsmøde vælges 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år ad gangen. Suppleanten kan genvælges.

§8 Regnskab.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet opgøres efter ordentlig regnskabsskik.

Regnskabet revideres af 2 revisorer. Revisorerne forsyner regnskabet med en påtegning. Regnskabet udleveres på repræsentantskabsmødet

Bestyrelsen udarbejder for hvert år et budget til fremlæggelse på det ordinære repræsentantskabsmøde.

§9 Tegningsregel.

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

For evt. gæld hæfter alene Idrætsrådets formue, og de deltagende foreninger hæfter således ikke for gæld, der er optaget af Idrætsrådet.

§10 Udmeldelse/eksklusion.

Udmeldelse af Idrætsrådet kan alene ske med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår.

Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at en forening, som ikke respekterer eller ikke er loyal mod bestemmelserne i § 1 og 2, kan ekskluderes af Idrætsrådet.

Eksklusionen kan af den ekskluderede forening indbringes for repræsentantskabet, der afgør, om bestyrelsens eksklusion skal stå ved magt.

Såfremt færre end 2/3 af de afgivne stemmer er for eksklusionen, anses denne for bortfaldet.

Den ekskluderede forening kan ikke deltage i stemmeafgivningen.

§11 Adgang til arrangementer.

Idrætsrådets bestyrelse, underudvalg og ansatte har ret til vederlagsfri adgang til de tilsluttede foreningers idrætsarrangementer som tilskuer.

§12 Opløsning.

Idrætsrådet kan kun opløses, såfremt forslag herom vedtages på 2 med mindst 1 måneds mellemrum afholdte repræsentantskabsmøder, og forslaget på begge møder er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

I tilfælde af opløsning træffer vedkommende repræsentantskabsmøde bestemmelse om anvendelse af Idrætsrådets midler, idet disse alene kan anvendes til fremme af idrætten i Herning Kommune.

Således revideret og vedtaget på repræsentantskabsmødet 29. april 2024.