Opret en forening

For at danne en forening er det første skridt normalt at indkalde de interesserede personer til en stiftende generalforsamling, hvor beslutningen om stiftelse af foreningen træffes.

Med indkaldelsen bør følge et udkast til vedtægter.

Dannelse af en forening

For at danne en forening er det første skridt normalt at indkalde de interesserede personer til en stiftende generalforsamling, hvor beslutningen om stiftelse af foreningen træffes. Med indkaldelsen bør følge et udkast til vedtægter.
Husk at gemme referatet fra den stiftende generalforsamling, da det vil være en god ide at vedlægge referatet ved en evt. ansøgning til kommunen om godkendelse som folkeoplysende forening.

Formelle krav

Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Kravene er at:

 • Foreningen har faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter.
 • Foreningen har vedtægter med et formål, som er godkendt på dens generalforsamling.
 • Foreningen som udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig dens formål.
 • Foreningens aktiviteter primært finder sted i den kommune, de søger støtte i.
 • Foreningen bygger på aktivt medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer.
 • Foreningen er demokratisk opbygget med en bestyrelse valgt af medlemmerne.
 • Foreningen har en form for medlemsbetaling bl.a. kontingent.
 • Foreningen ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og at et evt. overskud tilfalder foreningen.
 • Foreningens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning.

Den frivillige oplysende forening

Som det i ovenstående står beskrevet i kravene til en frivillig folkeoplysende forening, skal foreningen være demokratisk og medlemsstyret, og dette skal fremgå af foreningens vedtægter. Det skal være de frivillige kræfter, der er de bærende i foreningen. Vedtægterne vil sammen med en beskrivelse af foreningens aktiviteter danne baggrund for kommunens beslutning om, hvorvidt foreningen kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven og dermed også være støtteberettiget.

Faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter

Kommunen støtter faste og kontinuerlige aktiviteter. Faste aktiviteter forstås som aktiviteter for en fast medlemsskare, der betaler kontingent og deltager aktivt i aktiviteterne. Kontinuerlige aktiviteter forstås som aktiviteter, der f.eks. finder sted hver uge.

Der ydes ikke støtte til enkeltstående arrangementer, men foreninger må gerne lave enkeltstående arrangementer ved siden af deres kontinuerlige aktiviteter.
I Herning Kommune er det Idrætsrådet, som varetager udbetaling af tilskud til aktiviteter. Kultur- og fritidsforvaltningen udbetaler lokaletilskud.

Vedtægter

For at foreningen kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven, skal vedtægterne som minimum indeholde en beskrivelse af:

 • Foreningens formål
 • Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder regnskabsår samt valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelse for medlemskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens evt. formue ved ophør

Der er mange måder at lave vedtægter på, og der er ingen formelle krav om, hvordan vedtægterne skal se ud og hvor udførlige, de skal være. Vedtægterne sætter rammen for foreningen og giver nye og gamle medlemmer indblik i hvilke forpligtelser og rettigheder, de har som medlemmer.

Standardvedtægter og vejledninger kan findes både hos DIF og DGI.

Det er Kultur og Fritidsudvalget i Herning kommune som godkender en ny folkeoplysende forening. Kontakt Michelle Johnsen, bekmj@herning.dk, tlf. 22 80 82 24.

Efterfølgende er det oplagt at blive medlem af Herning Idrætsråd. Medlemskab giver mulighed for at søge økonomisk støtte og få rådgivning. Læs mere om medlemskab af Idrætsrådet her.

CVR-nr.

For at foreningen kan modtage økonomisk tilskud fra det offentlige, kræves en NemKonto. Oprettelse af en NemKonto i et pengeinstitut forudsætter at foreningen har et CVR-nr. Man kan finde mere information om oprettelse af CVR-nr. på https://erhvervsstyrelsen.dk/frivillige-foreninger-2
Erhvervelse af et CVR-nr. er gratis og kan ske ved foreningens registrering i Det Centrale Virksomhedsregister.

Du er altid velkommen til at ringe til Herning Idrætsråd på 96 28 86 60 eller skrive til post@hir.dk.

Vores samarbejdspartnere og medspillere