Law 7

Strategi 2025 for Herning Idrætsråd

Strategien for 2019-2025 indeholder mål for en bred vifte af aktiviteter, rådgivning og projekter af særlig interesse for medlemsforeningerne og for idrættens vilkår generelt.

Hernings Idrætsråd er paraplyorganisation for medlemsforeningerne. Idrætsrådet er uafhængig men samarbejder gerne med kommuner, idrættens hovedorganisationer, andre idrætsråd og organisationer, samt ikke-medlemsforeninger, hvor det understøtter rådets arbejde. Den bærende vision er, at skabe nytteværdi for medlemmerne.
Det sker bl.a. ved nye relationer, udvikling og samarbejdsformer inden for idrætsområdet. Hensigten er at skabe foreningsudvikling, øge kvaliteten og give sammenhængende løsninger.

Lettere administration

Omdrejningspunktet for foreninger er selve aktiviteten og det frivillige fællesskab. Idrætsrådet understøtter dette gennem let foreningsadministration ved at holde foreninger ajour med hovedlinjerne i aktuelle regler på idrætsområdet, administrere og orientere om tilskudsmuligheder og fundraising mv. Idrætsrådet er opsøgende og udnytter den digitale udvikling og vil skabe en let tilgængelig, servicerende hjemmeside med adgang til alle facetter af foreningsadministration.

Nyttig viden

Idrætsrådet ser rådgivning, analyse og uddannelse som en treenighed. Som paraplyorganisation opsamler Idrætsrådet ’bedste praksis’ og ny viden som medlemsforeninger kan drage nytte af. Idrætsrådet undersøger sammenhænge mellem lokale og nationale analyser med relevans for idrætten. Idrætsrådet opfordrer til og støtter uddannelse af ledere og trænere, hvor uddannelser udbudt af hovedorganisationerne samt uddannelse af fremtidens idrætsledere har førsteprioritet.

Politikudvikling

Vilkår for idrætten styres i vid udstrækning af den bevågenhed, Herning Kommune og andre eksterne parter giver området. Idrætsrådet vil derfor med dets lokale erfaring påvirke disse parter således rammevilkår forbedres. Idrætsrådet vil søge at styrke foreningers muligheder for at udvikle sig med et idrætsligt, facilitets- og samfundsmæssigt sigte. Idrætsrådet arbejder for indfrielse af Bevæg dig for livet.

Talentudvikling

Herning skal have et talentudviklingsmiljø, der giver den enkelte udøver de bedste mulige udviklingsrammer både sportsligt og uddannelsesmæssigt. Idrætsrådet har en helhedsorienteret indsats, hvor erfaring fastholdes og udvikles både i det enkelte træningsmiljø og på tværs af disse. Indsatsen markerer Herning som foregangsby inden for talentudvikling. Idrætsrådet tolker talentbegrebet bredt således trænere og ledere på alle niveauer skal udvikles.

Projekter

Idrætsrådet indgår i og understøtter projekter samt dannelse af partnerskaber mellem foreninger, organisationer, private og kommunale aktører om løsning af opgaver med et idrætsligt islæt. Projekterne kan være målrettet specifikke opgaver inden for eksempelvis skole, sundhed, ferieaktiviteter, social inklusion, alderssegmenter, faciliteter, events mv.

Øget synlighed

Kendskab til Idrætsrådets kompetencer er afgørende, for at disse udnyttes. Idrætsrådet skal være synlig for foreningerne og andre for således at bidrage til øget kvalitet i foreningsudvikling og -administration. Anerkendelse af idrættens særlige kendetegn øges gennem markering og omtale af både bredde, elite og foreningsarbejde. Idrætsrådet er ambassadør for medlemsforeningerne i forhold til kommunen og andre aktører, som vil i dialog med idrættens parter.

Strategien konkretiseres gennem handleplaner for indsatsområderne.

Besluttet af bestyrelsen, 4. februar 2019