Law 6

Driftstilskud

Herning Idrætsråd udbetaler aktivitetstilskud (også kendt som driftstilskud) til medlemsforeninger på baggrund af indberettede oplysninger om medlemsantal, udgifter til start- og turneringsgebyr, dommerhonorar samt kørsel af unge til turneringskampe. Underskrevet regnskab skal vedlægges ansøgning.

Målet med driftstilskuddet er, at:

  1. Skabe forenklede og gennemsigtige vilkår
  2. Opfylde Folkeoplysningslovens krav om støtte til unge under 25 år
  3. Motivere til vækst i foreningers aktivitet og medlemstal
  4. Lette administration
  5. Digitalisere ansøgning

Aktivitetstilskud til medlemsforeninger består pr. 1. januar 2024 af to elementer:

Foreningstilskud dækker over de tilskudsdele som medlemskab af HIR og ansøgning kan udløse:

  1. Grundtilskud
  2. Medlemstilskud

De indberettede tal til CFR for 2023 anvendes så vidt muligt.

Der kræves aktivt medlemskab i minimum 3 måneder for at kunne tælle med.

Omkostningsgodtgørelse dækker tilskudsdele der forudsætter en beslutning i medlemsforeningen:

  1. Start- og turneringtilskud
  2. Dommertilskud
  3. Kørsel af unge

Pulje til driftstilskud (4,5 mio.) deles til foreningstilskud (70%) og omkostningsgodtgørelse (30%).

Start- og turneringsgebyr:

Startgebyr for deltagelse ved kampe/stævner (herunder nødvendige licenser), der er godkendt af landsorganisationer/ specialforbund, og som er nødvendige for at gå videre mod eller deltagelse i f.eks. danske mesterskaber og landskampsudtagelse.

Der kan ikke gives tilskud til kontingenter.

Der kan ikke gives tilskud til udgifter ved deltagelse i privat turnering og stævne.

Der kan ikke gives tilskud til rejse- og opholdsudgifter.

Der kan ikke gives tilskud til stævner i udlandet.

Der kan ikke gives tilskud til gebyr for bøder, karantæne, kampflytning o. lign.

Det er alene foreningens afholdte udgifter, der kan medregnes (hvis medlem betaler udgiften, er den ikke tilskudsberettiget)

Dommerhonorar:

Der må alene medregnes udgifter til dommere, der vedrører de af landsorganisationer/ specialforbund godkendte turneringer (se start- og turneringsgebyr).

Dommerhonorar omfatter både løn/honorar og kørsel.

Der kan ikke gives tilskud til dommerudgifter ved deltagelse i privat turnering og stævne.

Der skal foreligge kvittering fra modtageren (dommeren) eller samlet faktura fra landsorganisation/specialforbund for udgiften, der også skal fremgå af foreningens regnskab.

Det skal fremgå af kvitteringen / fakturaen, hvilket arrangement udgiften vedrører.

Der kan ikke gives tilskud til gebyr for bøder, karantæne, kampflytning o. lign.

Kørsel af unge udøver under 18 år:

Der gives kun tilskud til transport med ejet eller lejet bus, der i størrelse svarer til antal idrætsudøvere, som skal være aktive.

Det er alene transporttilskud for unge (0-18 år) til kampe/stævner som kan godkendes i forhold til start- og turneringstilskud.

Det er en betingelse, at turneringskampe/stævner afvikles mere end 80 km fra foreningens normale samlingssted, samt at der foreligger en specifikation over de enkelte transporter.

Der skal foreligge kvittering for udgiften, der også skal fremgå af foreningens regnskab.

Næste ansøgningsfrist er onsdag d. 1. marts 2024.

I de efterfølgende måneder foretages stikprøvevis kontrol af de indberettede oplysninger.

I april-august beregnes det procentuelle tilskud. Procentsatserne beregnes af den samlede ansøgning i forhold til beløbsrammen. Procentsatserne kan derfor variere fra år til år og skal godkendes af Idrætsrådet.

Ultimo april udbetales det beregnede foreningstilskud.
Ultimo august udbetales tilskud for omkostningsgodtgørelse.

Bemærk at det er en forudsætning for at være tilskudsberettiget til kursus og dyrt idrætsmateriel, at ansøgning om driftstilskud er indleveret rettidigt.

Indsend ansøgning

Ansøgning

Indberetning vedr. driftstilskud for 2024 skal foretages via Conventus, således bl.a. stamdata kan genbruges.
Ansøgningsmodulet åbnes i januar 2024.
For flerstrengede foreninger gælder, at der skal søges samlet, men at de enkelte afdelingers medlemstal og omkostninger angives.

Hent Intern hjælpeskema driftstilskud 2024 (PDF). Ønskes hjælpeskemaet i excel kontakt da HIR på jaa@hir.dk.

Kontrol

Idrætsrådet vil i april-august måned indkalde ca. 10% af foreningerne til stikprøvekontrol. Erfaringerne fra tidligere år viser, at fejl går igen i flere foreninger. I FAQ anføres typiske fejl og særlige opmærksomhedspunkter.

Vores samarbejdspartnere og medspillere